Reglement

Huishoudelijk Reglement Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp.

1. Algemene bepalingen 

1.1. Het gebruik van ruimten in het Ons Trefpunt geschiedt op basis van een door de Stichting (of namens haar: de beheerder) en de huurder te ondertekenen schriftelijke huurovereenkomst. Van deze overeenkomst wordt een afschrift aan de huurder verstrekt. 

1.2. De huurder is verplicht alle door de Stichting te nemen maatregelen in het belang van de goede gang van zaken en een veilig en ordelijk verloop op te volgen en voorts al het nodige te doen opdat deze maatregelen ook door de bezoekers (gebruikers) van het gehuurde in acht worden genomen. 

1.3. De huurder is verplicht te allen tijde beheerder, en zonodig ambtenaren van brandweer en politie, alsmede bestuursleden van de Stichting vrije toegang tot de gehuurde ruimte te verlenen. 

1.4. De huurder dient zich nauwkeurig te houden aan de door de beheerder en ambtenaren van brandweer en politie te geven aanwijzingen en ervoor te zorgen dat deze aanwijzingen door de bezoekers (gebruikers) van de gehuurde ruimte worden opgevolgd. 

2. Bespreking van de te gebruiken ruimten 

2.1. Voor het bespreken van een of meer lokaliteiten in het gebouw dient men zich te vervoegen bij de beheerder van Ons Trefpunt. 

2.2. De huurder verplicht zich ten hoogste drie overeengekomen huurtijden in een lopend seizoen af te staan aan een andere huurder voor een bijzondere activiteit zulks ter beoordeling van het Stichtingsbestuur. Vier weken vóór die bijzondere activiteit dient deze aangelegenheid in overleg met alle betrokkenen te zijn geregeld. 

2.3. Het gebouw Ons Trefpunt is tijdens calamiteiten bij Dichterbij aangewezen als opvanglocatie voor bewoners. Indien noodzakelijk wordt het volledige gebouw ter beschikking gesteld. 

2.4. Wordt de besproken ruimte(n) door welke oorzaak ook, niet op de vastgestelde datum gebruikt, dan dient hiervoor zo spoedig mogelijk de beheerder in kennis te worden gesteld. De volledige huurprijs blijft verschuldigd bij opzegging van de besproken ruimte(n) binnen één week vóór de vastgestelde datum. De in dit lid 2.3 genoemde vergoeding bepaling geldt alleen voor incidenteel gebruik van ruimten. 

3. Tarief en betaling van de huurprijs 

3.1. De Stichting stelt jaarlijks de huurprijs van de accommodatie, bijkomende diensten en voorzieningen vast. 

3.2. In de vastgestelde tarieven zijn als regel begrepen de normale kosten van verlichting, verwarming, gebruik van warm of koud water, en gebruik van de inventaris en/of toestellen in de desbetreffende ruimte, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. 

3.3. De vaste huurder verbindt zich de verschuldigde huursom driemaandelijks bij vooruitbetaling te voldoen. 

3.4. De huursom bij incidenteel gebruik van ruimte(n) dient te worden betaald aan de beheerder gelijktijdig met het bespreken van ruimte(n). 

4. Gebruik van de gehuurde ruimte(n) 

4.1. De huurder verplicht zich het gehuurde en de hierin aanwezige inventaris en/of toestellen op correcte wijze voor zijn activiteiten en/of doelstellingen te gebruiken. 

4.2. De huurder mag niet onderverhuren, tenzij anders is overeengekomen. 

4.3. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan: ● materiaal te bevestigen aan deuren, muren, ramen, plafonds, vloeren, etc.; ● van nooduitgangen gebruik te maken anders dan in geval van nood; ● de verwarmingsinstallatie of ventilatievoorzieningen te bedienen; ● etenswaren en/of dranken – zulks in de meest uitgebreide zin – binnen te brengen en/of al dan niet tegen betaling te verstrekken, tenzij anders is overeengekomen. 

4.4. Er geldt algeheel rookverbod voor alle ruimtes in Ons Trefpunt. 

4.5. De beheerder bepaalt in overleg met de huurder in hoeverre goederen van de huurder buiten de tijden van het gebruik van de ruimte in het gebouw aanwezig mogen zijn c.q. blijven. Het achterlaten van goederen is volledig op eigen risico van de gebruiker. Achtergebleven goederen zijn niet verzekerd via de stichting. 

4.6. De huurder zal ervoor zorgen dat geluid/lawaai in de te gebruiken ruimte niet hinderlijk of overmatig is voor de mede huurders en omwonenden en ziet er mede op toe dat geen rommel en afval anders dan in de vuilnisbakken wordt achtergelaten. 

4.7. Consumpties e.d. kunnen tegen pinbetaling worden verkregen bij de bar of automaten, gedurende de openingstijden van Ons Trefpunt. 

4.8. Overschrijding van de gebruiksuren kan alleen geschieden wanneer dit het belang van andere huurders niet schaadt. In voorkomende gevallen kan door de Stichting een extra huurbedrag in rekening gebracht worden. 

4.9. De huurder opent en sluit zelf de accommodatie af. Tenzij anders is overeengekomen. 

4.10. De huurder laat de gebruikte ruimtes schoon en opgeruimd achter in de standaard opstelling zoals in de ruimte aangegeven. 

4.11. Indien de huurder tijdens zijn activiteiten gebruik wil maken van de bar dient dit tijdig vooraf met de beheerder besproken zijn. 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. Beschadigingen, vernielingen of andere al dan niet moedwillig toegebrachte schade aan gebouw of andere eigendommen van de Stichting dienen zo spoedig mogelijk bij de beheerder te worden gemeld. De kosten van herstel zullen als regel op de huurder worden verhaald en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

5.2. Het bestuur kan, indien zij dit nodig vindt, bij verhuur van ruimte(n) het voldoen van een waarborgsom verplicht stellen. 

5.3. De Stichting en haar beheerder stellen zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade (zowel persoonlijk als materieel) die op welke wijze dan ook tijdens verblijf in of rond het gebouw voor de huurder en/of bezoekers is ontstaan. 

5.4. De Stichting is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van kledingstukken of andere privégoederen van de huurder en/of bezoekers tijdens het verblijf in het gebouw. De Stichting is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen of kunstwerken die (tijdelijk) door derden tentoongesteld zijn in het gebouw. 

5.5. De Stichting stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, ontstaan in het gebouw of op het bij het gebouw behorende eigen terrein. 

5.6. Indien door overmacht het voor de huurder onmogelijk is over het gehuurde te beschikken, kan de Stichting niet aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voor huurder voortvloeiende kosten welke dan ook, noch voor het betalen van enige schadevergoeding aan huurder. 

6. Veiligheidsbepalingen 

6.1. Uitgangen, brandblussers, slanghaspels en schakelruimten moeten van iedere belemmering vrij gehouden worden. 

6.2. Buiten het gebouw moeten de toegangen vrij worden gehouden van auto’s, motoren, brommers en fietsen. 

6.3. Zowel binnen als buiten het gebouw mogen geen goederen of obstakels in de weg staan, dan wel goederen of stoffen die de kans op ongelukken of brand vergroten. 6.4. Ingeval van brand, ongeval of onraad, dient onmiddellijk de beheerder of diens plaatsvervanger te worden gewaarschuwd. Indien gevraagd, moet zo mogelijk de nodige hulp en bijstand worden geboden. 

6.5. De lijst met alarm telefoonnummers is zichtbaar in de openbare ruimte opgehangen. Het bestuur kan voorts een alarmprocedure bekend maken waaraan huurder en bezoekers zich in voorkomende gevallen dienen te houden. 

7. Slotbepalingen

 7.1. Gelijktijdig met het bespreken van de ruimte(n) wordt een exemplaar van dit reglement aan de huurder uitgereikt. De huurder verplicht zich de inhoud hiervan aan de gebruikers/ bezoekers bekend te maken. 

7.2. Bij het niet naleven van een of meer bepalingen van dit reglement kan het bestuur de huurder (gebruiker) en/of bezoeker(s) voor een bepaalde tijd de toegang tot het gebouw ontzeggen. 

7.3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts plaatsvinden krachtens een besluit van het Stichtingsbestuur en Gebruikersplatform. 

7.4. In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het Stichtingsbestuur.